Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Discutii generale / Fibra optica
« Last post by sebyy on 10 July, 2017, 10:39:01 AM »
Buna ziua, stie cineva detalii despre fibra optica de la Telekom, in Sorogari ? Au venit intr-o zi si umblau prin sat dar nu eram acasa si nu am apucat sa vorbesc cu ei.
12
Zilele Comunei Aroneanu / Concurs foto - „Aroneanu în fotografii” 2017
« Last post by Paul-Sorin on 26 June, 2017, 20:41:22 PM »
Concurs foto „Aroneanu în fotografii”
-REGULAMENT-

Art. 1 - Condiţii generale

1.1 Concursul foto este organizat şi desfăşurat de către Comuna Aroneanu;
1.2 Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Concursului;
1.3 Tematica concursului este : “Aroneanu în fotografii”;
1.4 Regulamentul oficial este disponibil oricărei persoane interesate atât pe pagina forum.aroneanu.ro, cât și la Căminul Cultural Aroneanu în perioada de desfăşurare a Concursului;
1.5 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora la locaţiile menţionate la art. 1 alin. 4.

Art. 2 - Calendarul de desfăşurare al Concursului


2.1 Calendarul concursului este:

1 iulie 2017 - 20 iulie 2017 - înscrieri fotografii pe e-mail caminulculturalaroneanu@yahoo.com;
20 iulie 2017 - 25 iulie 2017 - jurizarea şi anunţarea câştigătorilor;
27 iulie 2017 - festivitatea de premiere;

Art. 3 - Condiţii de participare

3.1 La concurs pot participa doar locuitorii comunei Aroneanu, indiferent de vârstă. Această condiție va fi verificată la premiere, participantul fiind nevoit să prezinte cartea de identitate. Persoanele sub 14 ani, vor trebui să prezinte cartea de identitate a unuia dintre părinți;
3.2 Nu sunt acceptate fotografii obscene sau cu conţinut immoral;
3.3 Utilizatorii trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise în concurs. Organizatorii concursului nu îşi asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis fotografia;
3.4 Rezoluţia minimă acceptată este de 800x600 pixeli;
3.5 La Concurs nu pot participa membrii juriului, angajaţii sau rudele lor până la gradul doi inclusiv;
3.6 Fotografiile trebuie să respecte strict tema de concurs, adică să fie realizate în comuna Aroneanu și să conțină elemente clare de identificare în acest sens;
3.7 Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că persoana, numele, localitatea în care domiciliază şi fotografia pot fi făcute publice şi folosite în materiale electronice sau tipărite de către organizator fără nici un fel de plată aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale căştigătorilor către organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecţie a acestora.


Art. 4 - Desfăşurarea concursului


4.1 Participanții vor putea trimite fotografii pe adresa de e-mail caminulculturalaroneanu@yahoo.com, respectând calendarul concursului;
4.2 Fotografiile trimise vor fi publicate pe pagina de facebook Căminul Cultural Aroneanu;
4.3 Din momentul în care sunt postate fotografiile vor strange like-uri. Acestea pot fi distribuite, însă se vor lua în considerare like-urile de la prima postare, adică cea a organizatorului;
4.4 Pe 25 iulie 2017, la ora 1500 se vor valida fotografiile cu numărul de like-uri strâns până la ora menționată;
4.5 Primele 10 fotografii (cu cele mai multe like-uri) se vor califica în faza următoare, a jurizării, intrând cu note în ordine descrescătoare de la 10 la 1 funcție de numărul de like-uri.
   ex. Poza 1 - 50 like-uri
         Poza 2 - 45 like-uri
         Poza 3 - 40 like-uri, etc.
În acest caz, poza 1 va intra în faza următoare cu 10 puncte, poza 2 cu 9 puncte, poza 3 cu 8 puncte samd;
4.6 În caz de egalizate, pozele cu același număr de like-uri vor intra în faza următoare cu note egale, departajarea fiind făcută doar în urma notelor juriului:
   ex. Poza 1 - 50 like-uri
         Poza 2 - 50 like-uri
         Poza 3 - 40 like-uri, etc.
În acest caz, poza 1 va intra în faza următoare cu 10 puncte, poza 2 tot cu 10 puncte, poza 3 cu 8 puncte samd. Și în acest caz, tot 10 fotografii se vor califica în faza următoare;
4.6 Juriul va acorda note de la 1-10 celor 10 fotografii rămase, rezultatul final reprezentând o medie aritmetică a notei de intrare cu nota juriului;
4.7 Va fi acordat un premiu special, unei fotografii care nu s-a calificat între ultimele 10, fotografie aleasă de către juriu, după criterii obiective;
4.8 Un participant poate trimite maxim 2 fotografii;
4.9 Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs de către juriu înainte de selecția finală a fotografiilor.


Art. 5 - Premiile

5.1    Locul I - 300 lei
   Locul II - 200 lei
   Locul III - 100 lei

   Premiu special - 100 lei;

5.2 Pentru a fi validat drept căştigător, participantul are obligaţia de a prezenta organizatorului datele necesare pentru verificarea identităţii: serie şi număr buletin, CNP şi adresa. Numele declarat la înscrierea în Concurs trebuie să fie acelasi cu cel din actul de identitate. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta spre validare aceste date la cererea organizatorului atrage dupa sine, în mod automat, anularea premiului câştigat de catre participant;
5.3 Nominalizarea câştigătorilor: - premiile 1, 2 şi 3 cât şi menţiunea sunt acordate în urma jurizării;
5.4 Premiul special va fi acordat de juriu unei fotografii care nu s-a calificat în cea de-a doua fază, în urma like-urilor primite;


Art. 6 - Predarea premiilor

6.1 Acordarea premiilor poate fi un eveniment public;
6.2 Toate premiile Concursului trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului oficial, în caz contrar premiile nemaifiind datorate de către Organizator;
6.3 Intrarea în posesia premiilor poate fi realizată prin participarea la festivitatea de premiere;
6.4 În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor sau este o persoană lipsită de capacitatea de exerciţiu, acesta este îndreptăţită să intre în posesia premiului numai însoţit de un părinte sau de reprezentatul legal.

Art.7 - Acord de principiu

   Trimiterea fotografiilor şi participarea la concurs presupun că participanţii au acceptat în totalitate condiţiile prezentului regulament şi eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.
13
Discutii generale / Câini vagabonzi
« Last post by cotrutaflorin on 11 November, 2016, 19:30:14 PM »
Încep această nouă discuţie în speranţa că responsabilii din Primărie se vor sesiza şi vor lua măsuri...sau cel puţin aşa îndrăznesc să sper...De câteva săptămâni în centrul satului Aroneanu, chiar în faţa Primăriei, se adună o haită de câini, care pe zi se trece este din ce în ce mai numeroasă. Nu înţeleg ce aşteaptă domnul Primar, dar poate măcar acum, înainte de alegerile generale, să facă ceva pe această temă. Dacă nu, sper din tot sufletul ca unul dintre candidaţii la parlament să fie muşcat de un câine, în cele câteva secunde pe care le va petrece pe jos, de la maşină în sediul Primăriei. Domnule Primar Benone Moruzi, poate veţi citi aceste rânduri...Fac un apel cât se poate de civilizat la Dvs. pentru a stârpi această haită de câini, acum, până nu se întâmplă vreun accident. Aveţi datoria să vă autosesizaţi şi să rezolvaţi inclusiv problemele de această natură, mai ales că totul se petrece în faţa sediului Primăriei, al cărei gospodar şef sunteţi Dvs.
14
Urbanism / Documentele necesare obținerii autorizației de construire/desființare
« Last post by Paul-Sorin on 03 November, 2016, 13:10:36 PM »
Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare

Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de construire, inclusiv anexa - se utilizeaza formularul-model F.8 "CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare" obtinut de la emitent - va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism, in copie;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, in copie legalizata, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;

c) documentatia tehnica - D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului;

d) avizele, acordurile si punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie;

e) studiile de specialitate, nota tehnica justificativa sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiza a sistemelor tehnice, certificatul de performanta energetica a cladirii, pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri si/sau pentru lucrari de renovare majora, precum si studiul privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, in cazurile prevazute de legislatia privind performanta energetica a cladirilor si in masura in care prin auditul energetic al cladirii se stabileste ca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional, economic si al mediului inconjurator, solicitate prin certificatul de urbanism, in conditiile legii, un exemplar.

    Renovarea majora mentionata la alin. (1) lit. e) are intelesul prevazut la art. 251 alin. (81) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

    In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare, elaborata in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate, potrivit legii, are aceeasi structura cu documentatia pentru autorizatia de construire si este considerata completa daca, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de desfiintare - inclusiv anexa - (se utilizeaza formularul-model F.8 "CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare" obtinut de la emitent) , completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform documentatiei tehnice - D.T.A.D. cuprinde aceleasi documente mentionate la alin. (1) , adaptate scopului, precum si certificatul de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie) .

   La depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se vor avea in vedere urmatoarele:
a) in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odata cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita, de regula, si autorizarea organizarii executarii lucrarilor. In aceasta situatie, solicitantul are obligatia de a prezenta, pe langa documentatia tehnica - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de baza (D.T.A.C.) , documentatia tehnica - D.T. pentru organizarea executarii lucrarilor (D.T.O.E.) - piese scrise si desenate -, intocmita in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, impreuna cu avizele specifice aferente (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate si altele asemenea, dupa caz) , in doua exemplare;

b) in situatia in care, prin certificatul de urbanism a fost solicitata elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexeaza documentatiei, inclusiv avizele/aprobarile obtinute pentru acestea (doua exemplare) . La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor in intregul lor.
15
Urbanism / Documentele necesare obținerii certificatului de urbanism
« Last post by Paul-Sorin on 03 November, 2016, 11:10:34 AM »
Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoana fizica sau juridica interesata - trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzand:

a) cererea-tip (formularul-model F.1 "CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism") , in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzand:
1.elementele de identificare a solicitantului;
2.elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
3.elementele care definesc scopul solicitarii;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
1.pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
2.pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.
16
Discutii generale / Program microbuz Aroneanu
« Last post by Alexx on 20 October, 2016, 01:46:03 AM »
Programul curselor de microbuz/autobuz intre orasul Iasi si satul Aroneanu
17
Echipa de minifotbal AS Aroneanu / Prima etapă 2016-2017
« Last post by Paul-Sorin on 16 September, 2016, 00:02:53 AM »
Echipa de minifotbal a comunei Aroneanu, AS Aroneanu, a debutat în această seară cu o victorie scor 3-2 în fața celor de la Liberto Iași în noul sezon al Ligii Magice. Golurile echipei noastre, care a fost condusă cu scorul de 2-0 la pauză, au fost marcate de Alexandru Drânceanu în minutele 23 și 30 și de Alexandru Bălănescu la ultima fază a meciului. Jucătorii care au făcut parte din lot în această primă etapă sunt: Iftimie Dragoș, Avădănei Radu, Drânceanu Alexandru, Tofan Cezar, Rusu Florin, Palaghia Alexandru, Bălănescu Alexandru și Amihăsei Giani. Menționăm că acesta este al 4-lea sezon pentru echipa noastră în campionatul de minifotbal de la Iași, dar jucăm în premieră în prima ligă. În primul sezon am terminat pe locul 12 în Liga Magică II pentru ca următoarele două sezoane să câștigăm această competiție. Următorul meci se va disputa sâmbătă, 24 septembrie, ora 11:15, în compania celor de la Perpetuus.
18
Probleme administrative / Re: Restructurare forum
« Last post by otto on 08 September, 2016, 09:50:16 AM »
"in cel mai scurt timp" asa era, nu? Tin sa mentionez ca nici in acest moment nu s-a rezolvat NIMIC.
19
Discutii generale / Re: Ședință pe strada pădurii, sat Aroneanu, 30-07-2016
« Last post by otto on 08 September, 2016, 09:49:02 AM »
Aceasta mult promisa canalizare si extinderea retelei de apa la casele de langa parc cand va veni? Eu personal m-am saturat sa tot sun si sa intreb si sa aud "facem" si sa nu se intimple NIMIC. Vad ca se vorbeste despre asfaltare, eu zic ca e departe tare acest moment, dupa cum se "misca" primaria. Suntem destui care nu mai avem rabdare legat de tragerea retelei de apa/canalizare/curent, lucruri ce trebuiau terminate pana acum conform contractelor! De putut se poate, in zona s-au tras 100m de conducta de apa, banui ca prin clasicele "relatii". Vom face publica toata povestea la ziar, TV, etc, pentru ca rabdarea s-a terminat.
20
Discutii generale / Re: Ședință pe strada pădurii, sat Aroneanu, 30-07-2016
« Last post by cilon on 06 September, 2016, 11:00:09 AM »
Pana va fi tras asfaltul nu se mai fac lucrari de intretinere a drumului din sorogari? In sat e foarte deformat, damburi, gropi etc.
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10