Author Topic: CONSTRUC?II LOCUIN?E ?I URBANISM  (Read 4754 times)

neagu mihail

 • Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 0
 • Karma: +0/-0
CONSTRUC?II LOCUIN?E ?I URBANISM
« on: 14 May, 2008, 12:45:56 PM »
Bun? ziua.
Sunt referentul de specialitate pe sec?iunea de construc?ii ?i urbanism a Comunei Aroneanu

M? folosesc de oportunitatea acestui forum, pentru a v? aduce câteva informa?ii despre construire unei locuin?e, actele necesare, legile care guverneaz? lucr?rile de construc?ii ?i alte informa?ii utile
 Deci s? începem:

DOCUMENTELE  NECESARE  EMITERII  CERTIFICATULUI  DE  URBANISM

1.   CERERE  TIP – completat? cu elementele de identificare ale solicitantului ?i imobilului, cu precizarea scopului solicit?rii actului

2.   PLAN  DE  SITUA?IE  ELABORAT  PE  SUPORT  TOPOGRAFIC - vizat de Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? Ia?i (O.C.P.I.)

3.   DOCUMENTUL  DE  PLAT?  A  TAXEI  DE  ELIBERARE  A  CERTIFICATULUI  DE  URBANISM  (în copie)

4.   EXTRASUL DE  CARTE  FUNCIAR? numai în cazul solicit?rii certificatului de urbanism pentru înstr?in?


I M P O R T A N T !

CERTIFICATUL  DE  URBANISM  NU  ?INE  LOC  DE  AUTORIZA?IE  DE  CONSTRUIRE / DESFIIN?ARE  ?I  NU  CONFER?  DREPTUL  DE  A  EXECUTA  LUCR?RI  DE  CONSTRUC?II


DOCUMENTELE NECESARE EMITERII AUTORIZA?IEI DE CONSTRUIRE

   a) Cerere pentru emiterea autoriza?iei de construire – inclusiv anexa (se utilizeaz? formularul-model F.9, ob?inut, contra cost, de la emitent), completat? cu elementele de identificare ?i datele tehnice conform P.A.C. ;
   b) Actul doveditor al titlului asupra imobilului, care s? îi confere solicitantului  dreptul de execu?ie a lucr?rilor de construc?ii (în copie legalizat?) ;
   c) Certificatul de urbanism (în copie) ;
   d) Proiectul pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construire – P.A.C., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Legea 453/2001 ?i a prevederilor art. 22 alin. (2) din ordinul M.T.C.T. 1430/2005, inclusiv referatele de verificare  ?i, dup? caz, referatul de expertiz? tehnic? - semnate ?i ?tampilate în original (dou? exemplare);
   e) Fi?ele tehnice pentru ob?inerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum ?i, dup? caz, documenta?iile tehnice necesare emiterii avizelor ?i acordurilor care sunt în competen?a de ob?inere a emitentului (dou? exemplare);
   f) Avizele ?i acordurile ob?inute de solicitant, altele decât cele din competen?a de ob?inere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
   g) Declara?ie pe propria r?spundere privind inexisten?a unor litigii asupra imobilului aflate pe rolul unei instan?e judec?tore?ti. În lipsa acestei declara?ii documenta?ia nu se accept? la autorizare ?i se restituie imediat solicitantului ;
   h) Documentul de plat? a taxei de emitere a autoriza?iei de construire (în copie);
   i) Documentele de plat? a taxelor legale pentru avizele ?i acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor ?i acordurilor necesare, comunicate o dat? cu certificatul de urbanism (în copie) ;
   Pentru depunerea dosarului (documenta?iei) necesar autoriz?rii se vor avea în vedere ?i urm?toarele :
   j) în situa?ia în care, o dat? cu autoriza?ia de construire se solicit? ?i autorizarea organiz?rii execut?rii lucr?rilor, solicitantul va prezenta ?i proiectul de organizare a execu?iei lucr?rilor (P.O.E.) – piese scrise ?i desenate - , precum ?i avizele specifice (aviz circula?ie, aviz pentru ocuparea temporar? a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (dou? exemplare) ;
k) Studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele ob?inute pentru acestea (dou? exemplare).
Documentele specificate la lit. a-i ?i, dup? caz, ?i cele de la lit. j ?i k, se depun într-un dosar la Compartimentul URBANISM-CONSTRUC?II al Prim?riei ARONEANU Formularul-model F.9 se ob?ine de la Compartimentul URBANISM-CONSTRUC?II

DOCUMENTELE NECESARE EMITERII AUTORIZA?IEI DE DESFIIN?ARE

   a) Cerere pentru emiterea autoriza?iei de desfiin?are – inclusiv anexa (se utilizeaz? formularul-model F.9, ob?inut, contra cost, de la emitent), completat? cu elementele de identificare ?i datele tehnice conform P.A.D. ;
   b) Actul doveditor al titlului asupra imobilului, care s? îi confere solicitantului  dreptul de execu?ie a lucr?rilor de construc?ii (în copie legalizat?) ;
   c) Certificatul de urbanism (în copie) ;
   d) Proiectul pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de desfiin?are – P.A.D., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Legea 453/2001, inclusiv referatele de verificare  ?i, dup? caz, referatul de expertiz? tehnic? - semnate ?i ?tampilate în original (dou? exemplare);
   e) Fi?ele tehnice pentru ob?inerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum ?i, dup? caz, documenta?iile tehnice necesare emiterii avizelor ?i acordurilor care sunt în competen?a de ob?inere a emitentului (dou? exemplare);
   f) Avizele ?i acordurile ob?inute de solicitant, altele decât cele din competen?a de ob?inere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
   g) Declara?ie pe propria r?spundere privind inexisten?a unor litigii asupra imobilului aflate pe rolul unei instan?e judec?tore?ti. În lipsa acestei declara?ii documenta?ia nu se accept? la autorizare ?i se restituie imediat solicitantului ;
   h) Certificat de atestare fiscal? privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie) ;
   i) Documentul de plat? a taxei de emitere a autoriza?iei de desfiin?are (în copie);
   j) Documentele de plat? a taxelor legale pentru avizele ?i acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor ?i acordurilor necesare, comunicate o dat? cu certificatul de urbanism (în copie) ;
   Pentru depunerea dosarului (documenta?iei) necesar autoriz?rii se vor avea în vedere ?i urm?toarele :
   j) în situa?ia în care, o dat? cu autoriza?ia de desfiin?are se solicit? ?i autorizarea organiz?rii execut?rii lucr?rilor, solicitantul va prezenta ?i proiectul de organizare a execu?iei lucr?rilor (P.O.E.) – piese scrise ?i desenate - , precum ?i avizele specifice (aviz circula?ie, aviz pentru ocuparea temporar? a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (dou? exemplare) ;
k) Studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele ob?inute pentru acestea (dou? exemplare).
Documentele specificate la lit. a-i ?i, dup? caz, ?i cele de la lit. j ?i k, se depun într-un dosar la Compartimentul URBANISM-CONSTRUC?II
Formularul-model F.9 se ob?ine de la Compartimentul URBANISM-CONSTRUC?II
ne mai auzim

neagu mihail

 • Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 0
 • Karma: +0/-0
R?spuns: CONSTRUC?II LOCUIN?E ?I URBANISM
« Reply #1 on: 06 June, 2008, 11:21:20 AM »
Catre,
Presedintele Consiliului Judetean _______________________
Primarul?)
CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
Subsemnatul(1)__________________________________________ cu domiciliul(2)/sediul
in judetul __________________________ municipiul / orasul / comuna ______________________
satul_____________________sectorul______ cod postal______strada_______________________
nr.___bl._____sc.____et.____ap.____telefon/fax________________e-mail __________________,
In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
Pentru imobilul-teren si/sau constructii-situat in judetul______________________________
municipiul/orasul/comuna _______________________________ satul _______________________
sectorul_______ cod postal________ strada_______________________________________ nr.___
bl.____ sc.___ et.___ ap.___
Cartea funciara(3)/ Fisa bunului imobil sau nr. cadrastal ______________________________
In vederea executarii lucrarilor de(4): ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
In valoare de(5)___________________________________________
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)/desfiintare (PAD)
nr(6):________din data de _________, intocmit in conformitate cu Proiectul tehnic pentru executia
lucrarilor, a fost elaborat de ___________________________________ cu sediul in judetul
_______________________________municipiul/orasul/comuna____________________________
sectorul/satul___________________________ cod postal_____ strada_______________________
nr.____ bl.____ sc.____ et.____ ap.____.
Verificarea proiectului (PAC, PAD), in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 a fost
efectuata de(7)
1. 4.
2. 5.
3. 6.
Durata executarii lucrarilor, solicitata in baza prevederilor Proiectului pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii-PAC/PAD/POE- anexat prezentei, este de____________luni/zile
? Se completeaza, dupa caz: -Primarul General al municipiului Bucuresti
-Primarul sectorului__al municipiului Bucuresti
-Primarul municipiului______________________
-Primarul orasului__________________________
-Primarul comunei__________________________________________
Anexez prezentei cereri:
1. Dovada titlului asupra imobilului(copie legalizata):_____________________
2. Certificatul de urbanism nr._________din____________(copie)
3. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in doua exemplare,
compus din:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Urmatoarele „FISE TEHNICE” insotite de documentatiile necesare obtinerii
avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, in vederea emiterii Acordului
unic:
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
5. Urmatoarele avize(studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decat cele cuprinse
in acordul unic:
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
6. Anexa la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare completata cu toate
elementele necesare deschiderii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia.
7. Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii:
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma
angajez sa respect, in cunostinta prevederilor legii, autorizatia de construire si documentatia
aferenta vizata spre neschimbare.
Semnatura,
Data____________
PRECIZARI
privind completarea formularului
"CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE"
1) Numele si prenumele solicitantului:
- persoana fizica sau
- reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia, precum
si a calitatii solicitantului in cadrul firmei.
2) - Pentru persoana fizica, se completeaza cu date privind domiciliul acesteia;
- Pentru persoana juridica, se completeaza cu date privind sediul social al firmei.
3) Se completeaza cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz.
4) Se inscrie: denumirea lucrarii, capacitatea si categoria lucrarilor, precum si oricare alte
elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate.
5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste, dupa caz, in functie de:
- suprafata construita desfasurata a constructiilor, ori
- valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente, din devizul general al investitiei
6) Se completeaza cu numarul proiectului, data elaborarii, precum si cu datele de identificare
a proiectantului.
7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare, precum
si numarul certificatului de verificator.
NOTA:
- Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul
de specialitate din cadrul administratiei publice emitente, pe baza reglementarilor legale in
vigoare si se comunica solicitantului, la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de
autorizare.
Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de
plata a taxelor, comunicate anterior de emitent.
- Taxele pentru avizele din competenta de obtinere a administratiei publice emitente,
comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism, se achita anterior depunerii cererii
pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare.
Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea, in copie, a documentelor de plata - care se
inregistreaza si in formular la pozitia nr. 7.
ANEXA
LA CEREREA PENTRU EMITEREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
Cap. 1 - TIPURI DE LUCRARI1
a) - lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de
destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente
acestora;
b) - lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,
conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate
la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie,
stabilite conform legii;
c) - lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si
reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de
producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de
reabilitare si de retehnologizare a celor existente;
d) - imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de
amenajare a spatiilor publice;
e) - lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice,
prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum
si alte exploatari;
f) - lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii
executarii lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea;
g) - organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote;
h) - lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere
situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si
anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
i) - cimitire - noi si extinderi.
Cap. 2 - CATEGORII DE CONSTRUCTII2

neagu mihail

 • Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 0
 • Karma: +0/-0
R?spuns: CONSTRUC?II LOCUIN?E ?I URBANISM
« Reply #2 on: 06 June, 2008, 11:25:38 AM »
C?tre,
           Primarul Comunei ARONEANU
CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
 


 
      Subsemnatul(1) ________________________________________   _____________________       _
                                                 municipiul
    domiciliul(2)                                        ora?ul
cu -------------    în jude?ul _________   _          __   _   ------   _____________                      __________         ____         
      sediul                                           comuna
satul _________________                    ____ sectorul ________________ cod po?tal _______________

strada _______         ______ nr. _______ bl. _______ sc. __________ et. _______ ap. ___    _

telefon/fax _____________                   ____ e-mail ____________________________________ _     __
 

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, solicit emiterea
 

CERTIFICATULUI DE URBANISM
   

Pentru imobilul - teren ?i/sau construc?ii - situat în jude?ul                    ______________

municipiul
  ora?ul   __________      ___________ satul __________   _______ sectorul ___________
 comuna

cod po?tal _____   __ strada __         _______ nr. _____ bl. ____ sc. ___ et. ___ ap. ____

sau identificat prin(3) _________________________________________________             _______

                                                    
   
   Suprafa?a terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de    _______ m2.

      Solicit certificatul de urbanism în scopul(4): ____________________________                    __
________________________________________________________________________________                     

      Anexez(3): __________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________                     

 
                                                                   SEMN?TURA

   Data _________________
PRECIZ?RI
privind completarea formularului
"CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM"


1) - Numele ?i prenumele solicitantului:
   - persoan? fizic? sau
- reprezentant al firmei (persoan? juridic?), cu precizarea denumirii acesteia ?i a calit??ii solicitantului în cadrul firmei.

2) - Pentru persoan? fizic?, se completeaz? cu date privind domiciliul acesteia;
    - Pentru persoan? juridic? se completeaz? cu date privind sediul social al firmei.
 
3) - Alte elemente de identificare, în situa?ia în care adresa po?tal? nu asigur? identificarea imobilului:
-   fi?a bunului imobil, sau
-   extras de Carte Funciara, sau
-   elemente de reper, general cunoscute, sau
-   num?rul de ordine ?i suprafa?a de teren înscrise in Registrul agricol, sau
-   plan topografic, sau
-   plan de situa?ie din cadrul unor studii ?i/sau planuri urbanistice elaborate în zon?.
Pentru localit??ile care dispun de planuri topografice, se vor anexa planuri la scara 1:500 ?i 1:2000, cu indicarea imobilului.

4) - Se completeaz? cu elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism, selectate din urm?toarele categorii (pozitiile 4.1. - 4.5.):
    4.1. Autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii
       4.1.1. Lucr?ri de construire - se vor înscrie denumirea investi?iei ?i se va specifica în care categorie se încadreaz?, conform enumer?rii de mai jos:
            a) - lucr?ri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destina?ie sau de reparare a construc?iilor de orice fel, precum ?i a instala?iilor aferente acestora;
             b) - lucr?ri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum ?i orice alte lucr?ri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz? s? fie efectuate la construc?ii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protec?ie, stabilite conform legii;
            c) - lucr?ri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare ?i reabilitare, privind c?i de comunica?ie, re?ele ?i dot?ri tehnico-edilitare, noi capacit??i de producere, de transport, de distribu?ie a energiei electrice ?i/sau termice, precum ?i de reabilitare ?i de retehnologizare a celor existente;
            d) - împrejmuiri ?i mobilier urban, amenaj?ri de spa?ii verzi, parcuri, piete ?i alte lucr?ri de amenajare a spa?iilor publice;
           e) - lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
       f) - lucr?ri, amenaj?ri ?i construc?ii cu caracter provizoriu necesare în vederea organiz?rii execut?rii lucr?rilor de baza, dac? nu au fost autorizate odata cu acestea;
            g) - organizarea de tabere de corturi, c?su?e sau rulote;
             h) - lucr?ri de construc?ii cu caracter provizoriu, chio?curi, tonete, cabine, spa?ii de expunere situate pe c?ile ?i spa?iile publice, corpuri ?i panouri de afi?aj, firme ?i reclame, precum ?i anexele gospod?re?ti ale exploata?iilor agricole situate în extravilan;
       i) - cimitire - noi si extinderi.
       4.1. 2. Lucr?ri de desfiin?are - se va înscrie denumirea construc?iei/amenaj?rii ?i se va specifica în care categorie se încadreaz?, conform enumer?rii de la pct. 4.1.1.
    4.2. - Opera?iuni notariale privind circula?ia imobiliar? (vânz?ri, cump?r?ri, concesion?ri, cesion?ri, dezmembr?ri, parcel?ri, comas?ri, partaje, succesiuni etc.).
    4.3. - Adjudecarea prin licita?ie a proiect?rii lucr?rilor publice.
    4.4. - Cereri în justi?ie.
    4.5. - Alte scopuri. 


neagu mihail

 • Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 0
 • Karma: +0/-0
R?spuns: CONSTRUC?II LOCUIN?E ?I URBANISM
« Reply #3 on: 08 June, 2008, 10:08:06 AM »

sebyy

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 62
 • Karma: +1/-0
Răspuns: CONSTRUC?II LOCUIN?E ?I URBANISM
« Reply #4 on: 15 June, 2011, 10:16:16 AM »
Domnule Neagu stiti cumva daca exista o lege data anul acesta in care se spune ca terenul trebuie sa aiba o latime de minim 14m pentru a se putea construi?
Va multumesc.

ghia_don

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 57
 • Karma: +0/-0
Răspuns: CONSTRUC?II LOCUIN?E ?I URBANISM
« Reply #5 on: 24 June, 2011, 13:01:25 PM »
Regulament general de urbanism
din 27/06/1996
Secţiunea a IV-a
Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului
şi ale construcţiilor
ARTICOLUL 30
Parcelarea
------------
(2) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii:
a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;
b) suprafaţa minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înşiruite şi, respectiv, de minimum 200 m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
c) adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.
(3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. (2).Cred ca mai este in vigoare acest regulament, pentru ca HG 490/2011 , nu aduce modificari in acest sens http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_24619/HG-nr-490-2011-privind-completarea-Regulamentului-general-de-urbanism-aprobat-prin-HG-nr-525-1996.html
« Last Edit: 24 June, 2011, 13:06:40 PM by ghia_don »